หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย
องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย  มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  มาตรา  66  และ 67  ดังนี้

        มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม
        มาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้
                (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
                    (1/1)  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
                (2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
                (5) จัดการ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
                (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
                (7) คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                (8) บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง