หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสหภาพ สุรินทรานนท์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

  061-1207227

 • thumbnail

  นายบุญนำ ไกรเพชร

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย คนที่ 1

  0807315276

 • thumbnail

  นายเบียน ยืนยง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย คนที่ 2

  0850882459

 • thumbnail

  นายวิชาญ แสนวันดี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

  0875585378

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายตุเล ศรีประโคน

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

  0884830027

 • thumbnail

  นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์อามาตย์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

  0874436763

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกิตติ์ เงางาม

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

  0885824956

 • thumbnail

  นายเด่น ปู่ประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 3

  093-9981307

 • thumbnail

  นายดนัย เอ็มประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 4

  091-6626683

 • thumbnail

  นางแสงดาว ทิพย์หลวง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 5

  098-1150262

 • thumbnail

  นายคำเตียง จุทาทิพย์รัตน์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 6

  087-8684715

 • thumbnail

  นายวิจิตร จาไธสง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 7

  085-1645751

 • thumbnail

  นางสาวปพิชญา บัญดาดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 8

  087-6893568

 • thumbnail

  นายสมสิน รอบคอบ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 9

  086-0834791

 • thumbnail

  นายนพนันท์ จันทร์ใด

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 10

  062-1323209

 • thumbnail

  นายอนุชา คิดงาม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 11

  093-4579795

 • thumbnail

  นายใต้ฟ้า สำรวมจิตต์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 12

  087-6469447

 • thumbnail

  นายเฉลียว ทนันไธสง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 13

  089-9174411

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกิตติ์ เงางาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0885824956

 • thumbnail

  นางจินตนา วงค์อินตา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

  0918284372

 • thumbnail

  นางสาวอุษณีย์ ศรีพรหม

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0819760553

 • thumbnail

  นางณัฏฐ์ฎาพร ผลแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0639676326

 • thumbnail

  นางจินตนา วงค์อินตา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

  0918284372

 • thumbnail

  นางลำใย นุ่มนวลพิทักษณ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  0899178118

 • thumbnail

  นางสรัญญา สวายประโคน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0878698522

 • thumbnail

  นางสรัญญา สวายประโคน

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

  0878698522

 • thumbnail

  นายกายนิวัฒน์ พรหมเอาะ

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  093-8947287

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางอุษณีย์ พลเสน

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0819760553

 • thumbnail

  นางทิพากร อินทร์พันธ์

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุกัญญา เศลารักษ์

  นิติกร ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจิรฐา ชั่งทอง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  จ่าเอกเฉลิมพล เสมอภาค

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสุรชัย บุญเขื่อง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวสาคร ยืนยง

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายวราวุฒิ สุขประโคน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางพัชรา พิมพ์จันทร์

  ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานธุรการ)

 • thumbnail

  นางเพ็ญนภา สุพรรณภพ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายภูเบศ บุญธรรม

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายมานพ พงค์ภู่

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายยอด ธรรมนาม

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายวุฒินันท์ เดชณรงค์พร

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางณัฏฐ์ฎาพร ผลแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0639676326

 • thumbnail

  นางณัฐรินีย์ ขันธ์หงษ์

  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวบุปผา หาญเชี่ยว

  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  -ว่่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลีรัตน์ ธีรวรกาญจน์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางเบญจมาศ ธูปเทียนทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวแพรวพรรณ จิตอุเบกขา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวเปียทิพย์ เปียกกระโทก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • thumbnail

  นางจินตนา วงค์อินตา

  รองปลัดองค์การบริหรส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  0918284372

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นักจัดการงานช่าง

 • thumbnail

  นายยุทธณา จันทรวงษ์ศา

  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางพิมพ์นิภา เจือจันทร์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นายช่างเขียนแบบ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ เพียบประโคน

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  0899178118

 • thumbnail

  นายสมพร ดูเรืองรัมย์

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางจิรพา ไชยะคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพรพรรณ สำรวมจิต

  ครู

 • thumbnail

  นางพิมลักษณ์ วงศ์ประณุท

  ครุู

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล สงฆ์นางรอง

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาววิไลวรรณ ไกรเพชร

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณี ก้านสนท์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางคานิต แกมรัมย์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจิรนันท์ จำนงค์ประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวทิพประภา เพ็งประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวมนัสนันท์ โสรมรรค

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวธนิดา ชัยปัญญา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจุฑาทิพย์ สมานชัย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสายรุ้ง หาญประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางไพจิตรา แก่ประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาววาวิตรี โพธิ์ขาว

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสรัญญา สวายประโคน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0878698522

 • thumbnail

  นายเอกเลิศ แสวงวโรตม์

  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุนัย ศรีศักดิ์

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน

 • thumbnail

  - ว่าง -

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสรัญญา สวายประโคน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  0878698522

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  - ว่าง -

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางเดือนเพ็ญ อัคเสริญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวรัศมี ศรีพรหม

  คนงานทั่วไป

กองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายกายนิวัฒน์ พรหมเอาะ

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  0938947287

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  - ว่าง -

  ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  - ว่าง -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกิตติ์ เงางาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

  0885824956

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง