หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายตุเล ศรีประโคน

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

 • thumbnail

  นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์อามาตย์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกิตติ์ เงางาม

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

 • thumbnail

  นายเด่น ปู่ประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายดนัย เอ็มประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางแสงดาว ทิพย์หลวง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายคำเตียง จุทาทิพย์รัตน์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายวิจิตร จาไธสง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางสาวปพิชญา บัญดาดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายสมสิน รอบคอบ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายนพนันท์ จันทร์ใด

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายอนุชา คิดงาม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายใต้ฟ้า สำรวมจิตต์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายเฉลียว ทนันไธสง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย หมู่ที่ 13

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง