หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกิตติ์ เงางาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0885824956

 • thumbnail

  นางจินตนา วงค์อินตา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

  0918284372

 • thumbnail

  นางสาวอุษณีย์ ศรีพรหม

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0819760553

 • thumbnail

  นางณัฏฐ์ฎาพร ผลแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0639676326

 • thumbnail

  นางจินตนา วงค์อินตา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

  0918284372

 • thumbnail

  นางลำใย นุ่มนวลพิทักษณ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  0899178118

 • thumbnail

  นางสรัญญา สวายประโคน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0878698522

 • thumbnail

  นางสรัญญา สวายประโคน

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

  0878698522

 • thumbnail

  นายกายนิวัฒน์ พรหมเอาะ

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  093-8947287

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง