หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกิตติ์ เงางาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางจินตนา วงค์อินตา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

 • thumbnail

  นางสาวอุษณีย์ ศรีพรหม

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางณัฏฐ์ฎาพร ผลแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายกายนิวัฒน์ พรหมเอาะ

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสรัญญา สวายประโคน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางจินตนา วงค์อินตา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายกายนิวัฒน์ พรหมเอาะ

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร