หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางอุษณีย์ พลเสน

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0819760553

 • thumbnail

  นางทิพากร อินทร์พันธ์

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุกัญญา เศลารักษ์

  นิติกร ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจิรฐา ชั่งทอง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  จ่าเอกเฉลิมพล เสมอภาค

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสุรชัย บุญเขื่อง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวสาคร ยืนยง

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายวราวุฒิ สุขประโคน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางพัชรา พิมพ์จันทร์

  ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานธุรการ)

 • thumbnail

  นางเพ็ญนภา สุพรรณภพ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายภูเบศ บุญธรรม

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายมานพ พงค์ภู่

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายยอด ธรรมนาม

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายวุฒินันท์ เดชณรงค์พร

  คนงานทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง