หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

กองคลัง

 • thumbnail

  นางณัฏฐ์ฎาพร ผลแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0639676326

 • thumbnail

  นางณัฐรินีย์ ขันธ์หงษ์

  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวบุปผา หาญเชี่ยว

  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  -ว่่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลีรัตน์ ธีรวรกาญจน์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางเบญจมาศ ธูปเทียนทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวแพรวพรรณ จิตอุเบกขา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวเปียทิพย์ เปียกกระโทก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง