หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

กองคลัง

 • thumbnail

  นางณัฏฐ์ฎาพร ผลแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางณัฐรินีย์ ขันธ์หงษ์

  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวบุปผา หาญเชี่ยว

  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวจิรนุช แก้วกล้า

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางพิมพ์นิภา เจือจันทร์

  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางเบญจมาศ ธูปเทียนทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวแพรวพรรณ จิตอุเบกขา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวเปียทิพย์ เปียกกระโทก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ