หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  0899178118

 • thumbnail

  นายสมพร ดูเรืองรัมย์

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางจิรพา ไชยะคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพรพรรณ สำรวมจิต

  ครู

 • thumbnail

  นางพิมลักษณ์ วงศ์ประณุท

  ครุู

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล สงฆ์นางรอง

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาววิไลวรรณ ไกรเพชร

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณี ก้านสนท์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางคานิต แกมรัมย์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจิรนันท์ จำนงค์ประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวทิพประภา เพ็งประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวมนัสนันท์ โสรมรรค

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวธนิดา ชัยปัญญา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจุฑาทิพย์ สมานชัย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสายรุ้ง หาญประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางไพจิตรา แก่ประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาววาวิตรี โพธิ์ขาว

  ผู้ดูแลเด็ก

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง