หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสรัญญา สวายประโคน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายเอกเลิศ แสวงวโรตม์

  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุนัย ศรีศักดิ์

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน