หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสรัญญา สวายประโคน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  0878698522

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  - ว่าง -

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางเดือนเพ็ญ อัคเสริญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวรัศมี ศรีพรหม

  คนงานทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง