หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสรัญญา สวายประโคน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางเดือนเพ็ญ อัคเสริญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวรัศมี ศรีพรหม

  คนงานทั่วไป