หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์กร

คุณภาพชีวิตดี     มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

เพิ่มพูนผลผลิต  ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง